Бомба за половин милиард лева тиктака в бюджета и земеделието

Българската държава е на път да загуби половин милиард лева в сектор земеделие, които вместо да бъдат възстановени от ЕС, ще останат за сметка на републиканският бюджет. Тези пари реално ще бъдат загубени, ако петчленен състав на ВАС потвърди решението на по-долната инстанция, която в своето решение е констатирала груби нарушения на Административно процесуалния кодекс, както и нормативните уредби на ЕС по Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции“ в земеделските стопанства от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2014 – 2020 г. (обн. Д.в. бр.22/2015 г., доп. Д.в. бр.40/2015 г.. 

От решението на тричленния състав на ВАС от 17.10.2017 г. става ясно, че жалбоподателя "Национален съюз на земеделските кооперации в България" имат пълно основание в изложените аргументи. Според решението на ВАС е на лице неспазване на чл. 77 от АПК и на чл. 26, ал. 2 от ЗНА - нормативен акт от по-висока степен и поради това има основание за отмяна на оспорената разпоредба на основание чл. 193, ал. 1 във вр. с чл. 146, т. 3 от АПК. 

На практика от решението става ясно, че държавата, ще е принудена да се разплати със своите бенефициенти по стойността на програмата, с които е сключила договори за подпомагане, но тези петстотин милиона лева, няма да бъдат възстановени от ЕС по мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони. 

Проверка на bezdelnik.livе, установи, че за тази финансова бомба в бюджета е заложена от Десислава Танева в качеството и на министър на земеделието във вторият кабинет на Борисов. Имено тя е била отговорна за това, да бъдат спазени законите и нормативите на ЕС, при подготовка на регламента за подпомагане на сектора. Съда намира, че при наличните доказателства по делото Танева и администрацията на МЗХ, са извършили нарушение на императивното изискване по чл.26, ал.2 ЗНА, което е самостоятелно основание за отмяна на оспорения подзаконов нормативен акт, като незаконосъобразен.

Цялото решение на ВАС можете да видите на сайта на съда.

Коментари

ФЕСЙБУК

ФЕЙСБУК