Случайното разпределение на дела не работи според Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ”
С писмо до всички институции в държавата Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ”, поиска да бъде допълнен функционално принципа за случайно разпределение на делата. 

Според сдружението, случайното разпределение на дела не работи в този си вид

В писмото до институциите се казва, че тези принципи не действат по отношение на българската съдебна система и това е основната причина за незавидното състояние на родното правосъдие. От сдружението искат освен председателя на състава на случен принцип да бъдат определяни и останалите членове на съдебния състав. Според писмото изпратено до институциите „методика обаче на пръв поглед уреждайки чисто технологични въпроси с приложението на Закона, фактически не само го дописва, но и го променя смисъла и съдържанието му, а оттам и цялостната идея на законодателя вложена в законовата регламентация.“
„Едно от най-съществените закононарушения , които считаме,

че са допуснати, това е делегиране на нерегламентирани в закона за съдебната власт правомощия на административните ръководители на съответните съдебни и прокурорски структури еднолично, безконтролно, по своя чисто субективна – от морална и професионална гледна точка, да определят реда и начина на разпределението на делата между конкретните магистрати. А чисто техническото възлагане чрез така нар. компютърна програма за случайно разпределение на делата се свежда до елементарно оформяне на привидно законосъобразните им действия. Доказателствата в тази връзка са вече и публично явни.“ се казва още в писмото на Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ“.

Ето и целият текст на писмото: До:

Парламентарно представените партии и коалиции

в Народното събрание на Република  България

и

Председател на Комисията по правни въпросиПредставляващ  Висшия съдебен  съветМинистър на правосъдието/ и председателстващ ВСС/Председател на Върховния касационен съдПредседател на Върховния административен съдГлавен  прокурор на Република БългарияПредседател на Висшия адвокатски съветСъюз на съдиите в БългарияАсоциация на прокурорите в БългарияПредставителство на Европейската комисия за България

Генерален секретариат – „Механизъм за сътрудничество и проверка”


УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА,

      Днес, в условиятана острия политически и обществен дебат за реформи в състемата на българското правосъдие, ние , членовете на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ”, заявяваме своето категорично убеждение, че  правосъдието е невъзможно без прилагането на фундаменталните принципи на народния суверинитет и разделението на властите при конституирането и при функционирането на съдебната система.

      Категорични сме, че днес тези принципи не действа по отношение на българската съдебна система и това е основната причина за незавидното състояние на родното правосъдие. Заявяваме, че истинската съдебна реформа не може да се случи без активното участие както на политическите субекти, които биследвало да инициират и реализират необходимите законодателни промени за това, така и на гражданските сдружения, професионалните организации на магистратите, на българската адвокатура.

      Липсата на отворен дебат, който да даде възможност за максимално разглеждане на проблемите на правосъдието и  до формулиране на идеи и начини за реализация на радикална съдебна реформа, обрича същата на провал, а той – до реален разпад на държавността, симптомите на което са вече осезаеми. Лимитът от време за това вече изтича, поради което  трябва незабавно да бъдат  предприети конкретни стъпки за  конкретно решаване на всеки един  съществен въпрос. А най-важният , според нас,  е проблемът с корупцията, който е свел доверието на българските граждани към държавните институции в страната, в т.ч. и към органите на съдебната власт до нива, които  на практика водят  до обезсмисляне на обществената полза от същестуването им.

        Ние – членовете на „ ГИ СПРАВЕДЛИВОСТ” - Сдружение с нестопанска цел в обществена полза , споделяме мнението на  българските граждани, че  мащабността на корупцията в държавните органи и институции в страната  е вече заплаха за националната сигурност на страната. В този смисъл, нейните проявления в системата на Съдебната власт,  на която  съгласно чл. 117 от Конституцията на Република България е възложено да защитава правата и  законните интереси на първо място – на гражданите, както и на юридическите лица и на държавата , поставят под съмнение изобщо  функционирането на държавността.

        Повече от  десетилетие, основнопод натиска на външни фактори и преди всичко от структурите на Европейския съюз,   политическия елит на България  предлага   фундаментални „решения” за оптимизиране  функционирането на органите на Съдебната власт. Те обаче  в повечето случаи са от такъв характер, че стигат единствено до констатацията, че пред решаването на тези въпроси стои непреодолима преграда  – необходимостта от свикване на Велико народно събрание , което единствено има компетентността да  приеме съществени  промени в глава  Съдебна власт. А индикации за постигане на консенсус за това няма.  

        Затова  и  безизходицата остава , а проблемите –  стават все по-сериозни и трудно решими . Страната ни  неизменно заема първите места по корупция в Европейския съюз, макар и първо по броя на служители в правозащитните органи на глава от населението – полицаи, прокурори и съдии.

    Докато в нормалните европейски страни корупцията е отклонение от нормата, в България – корупцията се е превърнала вече  в  норма.

     По тази причина , се обръщаме към Вас с предложение за малка, но важна стъпка , която , според нас, би могла да доведе до съществено ограничаване и зпредотвратяване  на корупционните практики в Съдебната власт.

      Предлагаме на Вашето внимание, подзаконовите  нормативни несъответствия регламентиращи важна част от функционирането на органите на Съдебната власт, с Конституцията и Закона за съдебната власт. Тези „несъответствия” на практика лишават българските граждани и юридически лица от нормативната  гаранция за справедлив процес от компетентен и обективен съд / прокуратура, разследващи органи/ - гарантирано не само от Конституцията на Република България, но и от Европейската конвенция за правата на човека , която е част и от вътрешното ни право.

      Горното може лесно да бъде установено при  преглед на административнвите актове издадени от административните ръководители на съответните структури на съдилищата, прокуратурите и органите на МВР, натоварени с разследващи  функции в рамките на страната и  които фактически регламентират  реда и начина по който се определя : конкретния съдия /съдебен състав/ на който се възлага решаването на конкретнто дело, конкретният прокурор – на който се възлага конкретната преписка свързана с данни за престъпления от общ характер и който впаслодствие организира и ръководи разследването по досъдебното производство, конкретният разследващ орган – извършващ разследването по конкретното досъдебно производство.

    Регламентирането  на тази дейност в съответствие със заложения принцип в чл.9 от Закона за Съдебната власт е законовата гаранция за обективност, независимост и справедливост на съответния орган – съдия, прокурор , разследващ орган, при решаването на конкрлетното дело, преписка, досъдебно производство.

     В правосъдната ни система, заложеният принцип в Закона за съдебната власт за случайно разпределение на делата и преписките при възлагането им за решаване от конкретния съдия, прокурор , разследващ орган е нормативно доразвит с „ЕДИННАТА МЕТОДИКА по прилагане на принципа на случайното разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните и специализираните съдилища” ,приета с решение на ВСС по протокол №57/4-12.2014 г.-, изм. и акт. с решение по протокол №13/19.03.2015 г., която и се прилага на практика.

     Тази методика обаче на пръв поглед уреждайки чисто технологични въпроси с приложението на Закона, фактически не само го дописва, но и го променя смисъла и съдържанието му, а оттам и цялостната  идея на законодателя  вложена в  законовата регламентация.

     Това бе и основният мотив на  „Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ” СНЦОП да обжалва същата пред Върховният административен съд, с искане за отмяна поради противоречието й със закона. Едно от най-съществените закононарушения , които считаме, че са допуснати, това е делегиране на нерегламентирани в закона за съдебната власт правомощия на админстративните ръководители на съответните съдебни и прокурорски структури еднолично, безконтролно, по своя чисто субиктивна – от морална и професионална гледна точка,  да определят  реда и начина на разпределението на делата между конкретните магистрати.  А чисто техническото възлагане чрез така нар.  компютърна програма за случайно разпределение на делата се свежда до елементарно  оформяне на привидно законосъобразните им действия. Доказателствата в тази връзка са вече и публично явни.

      Съгласно влязлото в сила определениена ВАС /потвърдено и от 5-членен състав/   „Единната методика...” се явявала вътрешно- организационен акт и нито правозащитните организации, каквато е ГИС, нито българските адвокати – във връзка с изпълнение на задълженията си по Конституция и  Закона за адвокатурата, нито пък отделни лица – в качеството си български граждани, имат правен интерес съгласно  да обжалват този акт.

       Не споделяме това становище, но поради изчерпване на възможността за по-нататъшно оспорване на съдебните актове и по този начин и на правната възможност за отстояване на правата ни на граждани на Република БЪЛГАРИЯ   - да искаме прилагане на практика на законовите гаранции за функционирането на справедлив, обективен и законно формиран български съд, респ. на прокуратура и разследващи органи, се обръщаме към Вас:

         1.Членовете на новия Висшия съдебен съвет - които имате правото при установяване на основанията изложени в жалбата ни до Върховния административен съд /или и други/  – да отмените, респ. измените издадения от Висшия съдебен съвет акт  .

      А за установяване на драстичните нарушения  на законовите правила визирани в Закона за съдебната власт за начина на възлагане на конкретните дела и преписки на конкретни магистрати за решаване, при упражняване на делегираните с „Единните правила...”  правомощия на административните ръководители ЗСВ,  предлагаме да извършите преглед на  заповедите  издадени от отделните председатели на съдилища, респ. ръководители на прокуратури в страната, при което ще се убедите на практика  в пълното разминаване  на законовия принцип  заложен в Закона за съдебната власт и практическото му приложение , което се осъществява на базата на административните актове на ръководителите на съдилища и прокуратури в страната.

     2.Членовете на правната комисия по   при 43- то ОНС – които имате правото да инициирате обсъждане на практическите резултати  от приложението на чл.9 от Закона за съдебната власт ,  предприемете действия за изменението и допълнението му в тази част , поради това, че разпоредбите уреждащи начина на разпределение на делата и преписките в съдебните , прокурорските и следствените органи , са общи – до степен ,позволяваща  некоректно тълкуване и прилагане от правоприлагащите органи -  и то до степен , позволяваща драстично  им нарушаване  и игнориране.

     3.Министъра на правосъдието - който в това си качество  има право  и задължение , при констатиране на спешна законова необходимост да  предприеме действия за изработване и внасяне в Министреския съвет  на проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт .

Приложение: жалба до ВАС вх.№13 362/8.09.2016 г., Становище на процесуалния представител на ВСС по жалбата, Определение №10 443/7.10.2016 г. постановено по адм.д. №10 910/2016 г. по описа на ВАС, Жалба до  Петчленен състав на ВАС, Определение №12 905/30.11.2016 г. постановено по адм.дело №12 582/2016 г. по описа на ВАС - Петчленен състав – Първа колегия.

                                                                                                   С уважение:

адв.Диньо  Тенев Бозаджиев

 / член на УС и упълномощен представител на  „Гражданско сдружение „СПРАВЕДЛИВОСТ” СНЦОП /

 

Коментари

ФЕСЙБУК

ФЕЙСБУК